Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Nieuwsbrief
Artikel 15 – Vrijwaring
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Wijzigingen Productvoorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst (op afstand) waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft die door de ondernemer worden geleverd;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen email – dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand);
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten / digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

DroomCarrière V.O.F.
Handelend onder de namen: DroomCarrière en droomcarriere.com

Vestigingsadres:

Veembroederhof 240
1019HC, Amsterdam
Email: 

KvK-nummer: 60455909
BTW-identificatienummer: NL853955566B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het emailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
  4. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand via de elektronische weg gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen;

Bij diensten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een dienst na 4 maanden (120 dagen) zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Het in lid 3 genoemde tijdsbestek gaat in op de dag dat de consument de overeenkomst heeft ondertekend.

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Bij producten:

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door het sturen van een email naar
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Bij diensten:

 1. Als de consument na 4 maanden (120 dagen) gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit door het sturen van een email via www.droomcarriere.com/contact/
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Bij producten:

 1. De ondernemer stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging (email).
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Bij diensten:

 1. De ondernemer stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een elektronische ontvangstbevestiging (email).
 2. De ondernemer brengt geen kosten in rekening als de consument het gewenste, met de ondernemer overeengekomen, resultaat niet heeft bereikt.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Bij diensten:

 1. De ondernemer kan een overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een dienst te allen tijde opzeggen zonder opgave van reden(en).
 2. De ondernemer behoudt het recht een overeenkomst met betrekking tot een aankoop van een dienst te weigeren zonder opgave van reden(en).

 

Artikel 12 – Betaling

Bij producten:

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door de consument verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn zoals bedoeld in artikel 6, lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Door het aangaan van de overeenkomst gaat de consument automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
 4. De consument is verplicht een emailadres aan de de ondernemer op te geven waarop hij email kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan de ondernemer worden doorgegeven via www.droomcarriere.com/contact/
 5. Email die is verstuurd naar het emailadres van de consument wordt geacht te zijn aangekomen.

Bij diensten:

 1. Diensten van de ondernemer worden pas betaald als het door de consument gewenst resultaat is bereikt: nadat de consument zijn handtekening heeft gezet onder zijn contract voor zijn nieuwe functie, die eerder is overeengekomen met de ondernemer.
 2. De consument is verplicht binnen 7 dagen na ondertekening te melden aan de ondernemer de datum waarop zijn nieuwe contract is ingegaan.
 3. Betaling van de factuur kan geschieden:
 4. door in één keer het volledige bedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur op bankrekeningnummer NL49TRIO0784918597 over te maken, of
 5. via automatische incasso van 12 maandelijkse termijnen ad € 1.000.
 6. Door het aangaan van de overeenkomst gaat de consument automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
 7. De consument is verplicht een emailadres aan de de ondernemer op te geven waarop hij email kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan de ondernemer worden doorgegeven via www.droomcarriere.com/contact/
 8. Email die is verstuurd naar het emailadres van de consument wordt geacht te zijn aangekomen.
 9. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer via de email is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2500,- met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 13 – Nieuwsbrief

 1. Door een bestelling te plaatsen of dienst te aanvaarden wordt de consument automatisch lid van de nieuwsbrief van de ondernemer. Dit is een nieuwsbrief die periodiek per email wordt verstuurd en waarin nuttige tips en trucs staan voor iedereen die een droombaan zoekt of wil krijgen.
 2. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief.

 

Artikel 14 – Vrijwaring

Door het plaatsen van een bestelling of dienst te aanvaarden vrijwaart consument de ondernemer van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en andere zaken, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling of aanvaarding van een dienst en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 31 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle mogelijke geschillen tussen de ondernemer en consument zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij de ondernemer ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 18 – Wijziging Algemene Voorwaarden

De ondernemer is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de consument rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van de ondernemer is daarvoor afdoende. Het is aan de ondernemer of deze wijziging(en) worden gecommuniceerd met de consument.